• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Μέσω υπεύθυνων και τεκμηριωμένων συμβουλών, προσφέρεται αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών μας, σε θέματα Ποιότητας, Ασφάλειας εργασίας και Καινοτομίας, που οδηγούν σε πιστοποίηση απο Διαπιστευμένους για το σκοπό αυτό Συνεργάτες.
     ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 


- Μελέτη διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001 σε επιχείρηση παραγωγής υαλοπετασμάτων στη Λαμία          ΙΟΥΛΙΟΣ 2005

- Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου ποιότητας σε επιχείρηση κουφωμάτων αλουμινίου στη Λαμία        ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

- Μελέτη συστήματος ποιότητας ISO 9000:9002  σε επιχείρηση Κουφωμάτων  Αλουμινίου στη Λαμία     ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

- Μελέτη συστήματος ποιότητας ISO 14000 σε επιχείρηση Κατεργασίας Μαρμάρου  στη Λαμία                ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 

- Μελέτες εφαρμογής συτήματος HACCP σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης στη Λαμία                               ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

- Μελέτες εφαρμογής συτήματος HACCP σε επιχειρήσεις εμπορίας ζωοτροφών στο Νομό Φθιώτιδας       ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009


    • ΒΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.    Απόφαση της Διοίκησης για την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου & την εφαρμογή Συστήματος  (ISO,HACCP κλπ).

2.    Επαφή  μας με τη Διοίκηση για μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο της επιχείρησης και τον τρόπο λειτουργίας της.

3.    Καθορισμός Πολιτικής Ποιότητας από τη Διοίκηση,Συνεργασία με τον σύμβουλο  και Συγκρότηση  επιτροπής.

4.    Ανάπτυξη & εφαρμογή εντύπων του Συστήματος με τις λειτουργίες που θα παρακολουθήσει η επιχείρηση.  

5.    Δημιουργία εγχειριδίου ποιότητας και τεκμηρίωση διεργασιών και διαδικασιών.

6.    Εφαρμογή εσωτερικών επιθεωρήσεων για την παρακολούθηση της προετοιμασίας προς πιστοποίηση.

7.    Διενέργεια ανασκόπησης από τη Διοίκηση για την πορεία του συστήματος & των δεικτών ποιότητας .

8.    Εξωτερική επιθεώρηση του συστήματος, απο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης που έχει επιλεχθεί.

9.    Εκδοση σχετικού πιστοποιητικού εντός δύο μηνών (εάν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό). 

10.  Διενέργεια επαναληπτικής επιθεώρησης για ορθή εφαρμογή του συστήματος ανά έτος.